Петък, 07 Юни 2024 15:40
Общото събрание на БФВ ще се проведе на 28 септември
Снимка: bfv.bg

Общото събрание на Българска федерация по волейбол бе насрочено за 28 септември 2024 г. в зала "Витоша" (ул. "Баку" № 3) в София. Решението бе взето единодушно днес на заседание на Управителния съвет на БФВ, което се проведе в зала "Конферанс 5" в Парк-хотел Москва.

 

 Изборът на дата за ОС е свързан с изтичането на 4-годишната програма за развитие (2021-2024 г.) и с предложението за нова за следващия 4-годишен период (2025-2028, включително).

 

 "На първото Общо събрание трябва да бъде приет Отчет на БФВ за 4-годишния период на Програмата за развитие и имайки предвид, че последното състезание по настоящата програма приключва на 7 септември, за да имаме технологично време да подготвим документите, първата възможна дата за ОС е 28 септември", коментира Любомир Ганев, президент на БФВ.

 

 Прилагаме Поканата към клубовете:

 П О К А Н А

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ" – гр. София, регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 121268102, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на 28 /двадесет и осми/ 09 /септември/ 2024г./две хиляди двадесет и четвърта година/, в 10.00 /десет/ часа в гр. София, ул. „Баку", № 3, Зала Витоша, при следния дневен ред:

 

1/ Приемане на отчет на УС на БФВ за 4-годишната програма за развитие на Волейбола за периода от 2021г. до 2024г. включително.
2/ Приемане на нова 4-годишна програма за развитие на Волейбола за периода от 2025г. до 2028г. включително, в съответствие с Националната програма по чл. 7, т. 2 от ЗФВС.
3/ Вземане на решение за Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Сдружението.
4/ Вземане на решение за Освобождаване от длъжност на Председателя на Управителния съвет на Сдружението.
5/ Вземане на решение за избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението и определяне на срок на мандата на Управителния съвет.
6/ Вземане на решение за избор на нов Председател на Управителния съвет на Сдружението.

 

 Поканват се законните представители на членовете или техните упълномощени представители, с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис, да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум към обявения начален час на общото събрание (10.00 часа), на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе от 11.00 часа на 28.09.2024г., на същото място и при същия дневен ред.